Eugeney Bazhenova by Andrey Rastegaev

Pauline Cult bу Andrey Rastegaev

Kristina Makarova ву Andrey Rastegaev

Polina Knyazeva ву Andrey Rastegaev

Kasta by Andrey Rastegaev

Pauline Serousova , Anna Antonovskaya MUA & Hair: Lidiia Kolomytseva by Andrey Rastegaev

i ву Andrey Rastegaev

Oksana Chucha ву Andrey Rastegaev

Distel Kadi Mabiala & Anastasia Zif ву Andrey Rastegaev

Polina Knyazeva ву Andrey Rastegaev

Pages